Stawki za wodę i ścieki

Aktualne stawki za wodę i ścieki obowiązujące od dnia 01-06-2018r.

Zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.RET.070.105.2018.AR z dnia 22 maja 2018r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Gminna Gospodarka Komunalna Dobroszyce Sp. z o.o. wprowadza od dnia 01.06-2018r następujące opłaty za wodę i ścieki:

  • Woda gospodarstwa domowe                                                  3,65zł/1m3 netto
  • Woda podmioty gospodarcze                                                   4,18zł/1m3 netto
  • Ścieki sanitarne gospodarstwa domowe                               4,60zł/1m3 netto
  • Ścieki sanitarne podmioty gospodarcze                                4,90zł/1m3 netto
  • Opłata abonamentowa za dostarczanie wody                      2,78zł netto/m-c
  • Opłata abonamentowa za odprowadzania ścieków            2,78zł netto/m-c