O Nas

 

Gminna Gospodarka Komunalna Dobroszyce Sp. z o.o.  ul. Oleśnicka 35

działalność rozpoczęła  dnia 01.04.2003 roku na ulicy Parkowej 14 w Dobroszycach jako spółka handlowa z  majątkiem przekazanym przez Gminę Dobroszyce –  100% udziałowiec Spółki.Spółka działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 września 2000r”Kodeks Spółek Handlowych”(Dz.U.Nr 94,poz.1037 z póżn.zm.) oraz postanowienia aktu założycielskiego z dnia 31.03.2003, a także innych właściwych przepisów,zwłaszcza ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku” O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz.139,1893).

 

Przedmiot działalności.

Przedmiotem działania Gminnej Gospodarki Komunalnej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jest:

 

 • pobór ,uzdatnianie i dostarczanie wody – PKD 36.00.Z
 • badania i analizy techniczne – PKD 74,30.Z.
 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – PKD 37,00.Z
 • towarowy transport drogowy – PKD 60,24
 • wynajem pozostałych środków transportu lądowego – PKD 71,21
 • wynajem maszyn i urządzeń – PKD 71,3,…
 • kierowanie w zakresie działalności społecznej – PKD 75,12,…
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

PKD 74,14,A

 • przygotowanie terenu pod budowę – PKD 45,1,
 • wznoszenie kompletnych budynków ,budowli lub ich części;inżynieria lądowa i wodna

PKD 45,2,

 • wykonanie instalacji budowlanych – PKD 45,3,
 • wykonanie robót budowlanych wykończeniowych – PKD 45,4,
 • wynajem sprzetu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską

PKD 45,5,

 • gospodarowanie odpadami – PKD 90,02,Z
 • działalność sanitarna i pokrewna- PKD 90,03,Z
 • pogrzeby i działalność pokrewna – PKD 93,03,Z
 • woda w postaci naturalnej: usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody

PKD 36,00,

 • usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków:osady ze ścieków kanalizacyjnych – PKD 37,00,
 • roboty związane z budową rurociagów przesyłowych i sieci rozdzielczych

PKD 42,21,Z

 • przygotowanie terenu pod budowę – PKD 42,21,Z
 • wykonywanie instalacji kanalizacyjnych ,cieplnych, gazowych, klimatyzacyjnych

PKD 43,22,Z

 • wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43,3,
 • pozostałe specjalistyczne roboty budowlane ,gdzie indziej niesklasyfikowane

PKD 43,99,Z

 • sprzątanie obiektów – PKD 81,2,
 • działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

PKD 81,30,Z

 • pogrzeby działalność pokrewna – PKD 96,03,Z