RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Gospodarka Komunalna,56-410 Dobroszyce ul.Oleśnicka 35

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: abi@adametronics.pl

3) Podstawą przetwarzania danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa:

Zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a, dane osobowe przetwarzane za zgodą osób, których dane dotyczą, których przetwarzanie nie wynika wprost z przepisów prawa.

Zgodnie art. 6 ust. 1 lit. c, dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych wynikających z przepisów Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych osobowych nie będą mogły zostać zrealizowane obowiązki wynikające z podpisania Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niedopełnienie obowiązku ustawowego może skutkować odpowiedzialnością karno-skarbową.

5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania tych danych w zakresie wynikającym z zakresu swoich obowiązków.

6) Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:

dostępu do swoich danych zgodnie z art. 15,

sprostowania danych zgodnie z art. 16,

usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie zgodnie z art. 17,

ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18.

7) Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.

8) Administrator Pani/Pana danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego.

9) Przetwarzane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, czyli zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji bez udziału człowieka.

10) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.).