RODO

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016  r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest GMINNA GOSPODARKA KOMUNALNA ul Oleśnicka; 56-410 Dobroszyce ul.Oleśnicka 35; tel.71 314-12-90 fax.71 7360650.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Marek Adamaszek, z którym można się skontaktować
  e-mailowo: madamaszek@zontekispolnicy.pl oraz telefonicznie: +48 608294903
 3. Administrator przetwarza dane w zakresie niezbędnym do realizacji niżej wymienionych celów:
 4. Podejmowanie działań na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO: – przetwarzanie danych w celach marketingowych, statystycznych, promocyjnych,
 • udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie (np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail, zapytanie skierowane w innej formie)
 • przetwarzanie danych zapisanych w plikach cookies i gromadzonych z naszej strony
 • przetwarzanie danych w związku z wykorzystaniem wizerunku utrwalonego na zdjęciu, bądź w innej formie
 • przetwarzanie danych w celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym
  1. Realizacja usługi/umowy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO: – realizacja oraz rozliczanie płatności gotówkowych i bezgotówkowych
 • obsługa zgłoszeń, które są kierowane do nas drogą telefoniczną lub mailową
 • wykorzystywanie przez nas danych kontaktowych w celach związanych ze świadczeniem usług lub w związku z wykonaniem umowy
 • obsługa reklamacji, skarg i innych roszczeń
  1. Wypełnianie obowiązku ciążącego na administratorze danych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO:
 • wystawienie niezbędnych dokumentów (np. faktura, paragon)
 • realizacja obowiązków podatkowych i rachunkowych
 • realizacja obowiązków prawnych
  1. Realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO: – prowadzenie działań marketingu bezpośredniego własnych usług i/lub produktów
 • podtrzymywanie relacji z kontrahentami
 • prowadzenie analiz statystycznych
 • zapewnienie obsługi płatniczej
 • dochodzenie należności i innych roszczeń
 • archiwizacja danych w celu zapewnienia rozliczalności i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa
 • zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w siedzibie GGK oraz jego obrębie poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego
  1. Wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO: zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane gdy jest to konieczne w związku z prowadzoną przez Gminną Gospodarkę Komunalną w Dobroszycach działalnością, jak również w sytuacjach wymaganych przez przepisy prawa oraz w celu realizacji Pani/Pana zgłoszeń.
 2. Dane mogą być w związku z powyższym udostępniane m. in. następującym kategoriom odbiorców:
 • urzędom powiązanym lub współpracującym z GGK Dobroszyce w oparciu o obowiązujące przepisy prawa
 • innym uprawionym urzędom i instytucjom,
 • innym organom administracji publicznej zgodnie z przepisami prawa,
 • Poczcie Polskiej.
 • firmom kurierskim,
 • partnerom (technicznym, informatycznym, statystycznym, prawnym)GGK Dobroszyce, z którymi zawarto stosowne umowy o powierzeniu danych osobowych – wyłącznie w celach uzasadnionych interesem GGK Dobroszyce.
 1. Okres przetwarzania danych osobowych:Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
 • przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu mogą być przechowywane do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych, jak również do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń,
 • do momentu wycofania zgody, w przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych
 • w innych sytuacjach, w których doszło do przetworzenia Pani/Pana danych w prawnie przewidzianych terminach
 1. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych osobowych
 • prawo sprostowania danych osobowych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu w razie wystąpienia przesłanki przetwarzania danych określonej w art. 6 ust. 1 lit e RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
 • prawo do przenoszenia danych (gdy przepisy prawa na to zezwalają)
 • prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (gdy przepisy prawa na to zezwalają)
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w razie uznania, iż Pani/Pana dane osobowe zostały naruszone
 1. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do tzw. państw trzecich, a zatem do strefy spoza EOG.
 2. W określonych prawnie sytuacjach podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest ustawowym warunkiem związanym z realizacją danego zobowiązania, co oznacza, że niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości zawarcia oraz wykonania umowy lub realizacji danego zobowiązania.

W przypadku, gdy podanie danych osobowych opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora uniemożliwi podjęcie czynności, na którą wyrażana jest zgoda.

 1. W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.