GGK Dobroszyce Sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko: OPERATORA URZĄDZEŃ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I STACJI UZDATNIANIA WODY

INFORMACJE OGÓLNE:

 • wymiar etatu – pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce w strukturze organizacyjnej: Oczyszczania Ścieków w Dobroszycach,
 • rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny (w okresie późniejszym możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony).

OPIS STANOWISKA:

 • nadzór nad pracą urządzeń oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody,
 • monitorowanie procesów: oczyszczania ścieków i uzdatniania wody
 • samodzielne uruchamianie i zatrzymywanie zespołów urządzeń oczyszczalni ścieków,
 • odczytywanie parametrów z przyrządów kontrolno – pomiarowych,
 • prawidłowe reagowanie na zjawiska mogące wpłynąć negatywnie na środowisko lub bhp,
 • wykonywanie bieżących czynności konserwacyjnych i napraw urządzeń oczyszczalni,
 • nadzór nad prawidłowym zużyciem surowców oraz materiałów pomocniczych,
 • dbałość o utrzymanie urządzeń oraz obiektów w czystości i należytym stanie technicznym,
 • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej oczyszczalni i SUW oraz rejestru awarii,
 • minimalizowanie skutków awarii w razie ich wystąpienia,
 • uzupełnianie raportów zmianowych,
 • przestrzeganie zasad BHP na stanowisku pracy.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie minimum zawodowe techniczne – mile widziane wykształcenie elektryczne,
 • prawo jazdy kat. B, C mile widziane,
 • znajomość podstawowych zagadnień mechaniki,
 • znajomość podstawowych zagadnień elektryki,
 • dokładność, rzetelność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:

 • posiadanie uprawnień w zakresie obsługi urządzeń energetycznych: pompy, dmuchawy, agregaty prądotwórcze,
 • uprawnienia elektryczne,
 • znajomość podstawowych zagadnień z zakresu obsługi komputera

OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, praca w systemie zmianowym,
 • pracę w stabilnym przedsiębiorstwie,
 • współpracę z profesjonalnym zespołem ludzi,
 • szkolenia specjalistyczne.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV,
 • list motywacyjny,

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie lub złożenie aplikacji w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić dane osoby składającej ofertę tj. imię, nazwisko i adres zamieszkania wraz z podaniem stanowiska pracy, na które prowadzona jest rekrutacja, na adres Gminna Gospodarka Komunalna Dobroszyce Sp. z o.o. ul. Oleśnicka 35, 56-410 Dobroszyce na oferty oczekujemy do dnia 30 kwietnia 2021r.

Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O terminie rozmowy kandydatów poinformujemy telefonicznie.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia rekrutacji na każdym etapie bez podania przyczyny.

Złożone przez kandydatów dane osobowe będą przetwarzane przez GGK Dobroszyce Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Operator urządzeń oczyszczalni ścieków i SUW.

Wzięcie udziału w rekrutacji wymaga uprzedniego zapoznania z poniższą KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dla kandydata o pracę. 

W przypadku podania danych osobowych innych niż wymagane w powyższym ogłoszeniu o pracę na stanowisko Operator urządzeń oczyszczalni ścieków i SUW, należy do składanej dokumentacji dołączyć zgodę na przetwarzanie tych danych.

Klauzula Zgody

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Gospodarka Komunalna, 56-410 Dobroszyce ul.Oleśnicka 35

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: abi@adametronics.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

 

OGŁOSZENIE

Z powodu prac na sieci wodociągowej w dniu 14.04.2021 r. w godzinach 8:00-14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody przy ul. Malinowej w Dobroszycach.

Za utrudnienia przepraszamy.

INFORMACJA DOTYCZĄCA UTRZYMANIA PRZYŁĄCZY WODNYCH I KANALIZACYJNYCH

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi usuwania awarii na przyłączach wodociągowych (przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług, na całej jego długości wraz z zaworem za wodomierzem głównym), informuję, że przepisy prawa (ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków) nie narzucają przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu finansowej odpowiedzialności za utrzymanie przyłączy.

Odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie. To znaczy, że za utrzymanie w należytym stanie przyłączy odpowiedzialny jest odbiorca usług, który wcześniej musi zapłacić również za ich wybudowanie.

Charakter techniczny przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych powoduje, że stanowią one odrębne od sieci rzeczy ruchome (nie są jej częściami składowymi). To samo dotyczy kwestii posiadania, o ile bowiem urządzenia, nawet stanowiące własność odbiorców, służą przede wszystkim przedsiębiorstwu, o tyle przyłącza służą przede wszystkim odbiorcy, nawet jeśli technicznie, jak orzekł Sąd Najwyższy, wchodzą w skład sieci.

Zgodnie z definicją ustawową przyłącze wodociągowe wykraczać może poza granice nieruchomości odbiorcy usług, co zmusza go do ponoszenia kosztów związanych np. z umieszczeniem przyłącza w pasie drogowym. Taki sposób ukształtowania powyższej kwestii został przez ustawodawcę przesądzony i, co więcej konsekwentnie wpisuje się on w filozofię ustawy i wydanego na jej podstawie rozporządzenia w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Ideą ustawy i rozporządzenia jest indywidualizacja kosztów świadczenia usług tak, by eliminować sytuacje, w których ogół odbiorców finansuje świadczenia na rzecz poszczególnych odbiorców w zakresie utrzymania ich przyłączy powoduje np. obciążenie ogółu gospodarstw domowych kosztami utrzymania przyłączy zaopatrujących w wodę odbiorców przemysłowych. Wydaj się zatem, że rzeczywiście niezgodne ze społecznym odczuciem słuszności byłoby właśnie przejęcie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odpowiedzialności finansowej za utrzymanie wszystkich przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, gdyż prowadziłoby do przerzucenia kosztów indywidualnych odbiorców na ogół mieszkańców, czego żadną miarą nie można by uznać za ochronę konsumentów.

W związku z powyższym odbiorcy usług są odpowiedzialni za przyłącza, ich stan techniczny oraz usuwanie awarii (ponoszenie ich kosztów).

AWARIA

W związku z awarią na sieci wodociągowej w Dobroszycach w dniu dzisiejszym w godzinach 8:30 do 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody przy ulicach Kwiatowej, Owocowej, Lipowej i Grzybowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

AWARIA

W związku z awarią na sieci wodociągowej w dniu dzisiejszym w godzinach 13:50 do 16:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Siekierowice, Mękarzowice i Łuczyna.

Za utrudnienia przepraszamy.

AWARIA

Informujemy, iż z powodu awarii na sieci wodociągowej w Dobrzeniu w dniu 29.01.2021 r. wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach Dobra i Dobrzeń.

Za utrudnienia przepraszamy.

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Informujemy, iż z powodu prowadzonych prac na sieci wodociągowej w miejscowości DOBRA w dniu 29.01.2021 r. w godzinach 8:00-12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody.

Za utrudnienia przepraszamy

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

W dniu 7.01.2021 r. w godzinach 8:00-14:00 z powodu prac na sieci wodociągowej w miejscowości Holendry nastąpi przerwa w dostawie wody.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zmiana godzin otwarcia PSZOK

W dniu 31.12.2020 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie czynny w godzinach 8:00 – 16:00.