Nabór na wolne stanowisko pracy

Gminna Gospodarka Komunalna Dobroszyce Sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko: specjalista ds. obsługi cmentarzy i ochrony środowiska.

Wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • biegła obsługa komputera i sprzętów biurowych,
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność, dokładność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenie spraw wynikających z przepisów o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz ochrony środowiska,
 • bieżący nadzór nad utrzymaniem i administrowaniem obiektów cmentarnych,
 • prowadzenie ewidencji pochowanych, ksiąg cmentarnych, rejestrów grobów rodzinnych i kartotek ewidencji zmarłych,
 • ustalanie z organizatorami ceremonii pogrzebowej terminu pochówku, miejsca pochówku,
 • naliczanie opłat związanych z pochówkiem oraz miejscem grzebalnym,
 • obsługa interaktywnego administratora cmentarza,
 • przygotowywanie zestawień i raportów dotyczących cmentarzy,
 • przygotowywanie zestawień dotyczących poboru wody i ścieków,
 • tworzenie rocznych harmonogramów poboru wody i ścieków,
 • przygotowywanie kwartalnych sprawozdań dotyczących opróżniania zbiorników bezodpływowych,
 • współpraca z kontrahentami i instytucjami kontroli zewnętrznych w zakresie ochrony środowiska,
 • wykonywanie zastępstwa na innym stanowisku zgodnie z planem zastępstw,
 • wykonywanie innych niezbędnych zadań zleconych przez przełożonego.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji w biurze mieszczącym się przy ul. Oleśnickiej 35, 56-410 Dobroszyce na oferty oczekujemy do dnia 28 lutego 2023 r.

Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O terminie rozmowy kandydatów poinformujemy telefonicznie.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia rekrutacji na każdym etapie bez podania przyczyny.

Złożone przez kandydatów dane osobowe będą przetwarzane przez GGK Dobroszyce Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Specjalista do spraw obsługi cmentarzy i ochrony środowiska.

Wzięcie udziału w rekrutacji wymaga uprzedniego zapoznania z poniższą KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dla kandydata o pracę.

W przypadku podania danych osobowych innych niż wymagane w powyższym ogłoszeniu o pracę na stanowisko Specjalista do spraw obsługi cmentarzy i ochrony środowiska, należy do składanej dokumentacji dołączyć zgodę na przetwarzanie tych danych.

Klauzula Zgody

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Gospodarka Komunalna, 56-410 Dobroszyce ul.Oleśnicka 35

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: abi@adametronics.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Author: ggk